Розвиток підприємництва у Жидачівському районі

 Упродовж 9 місяців 2016 року спрямовувалися зусилля на недопущення спаду розвитку малого підприємництва. Актуальність розвитку підприємництва зумовлюється тим, що за рахунок відкриття власної справи та самозайнятості знижується рівень безробіття в країні та одночасно збільшується рівень доходів населення, що в свою чергу, призводить до зростання сукупного попиту та збільшення виробництва. Малий бізнес допомагає державі вирішувати економічні (створення конкурентного середовища, функціонування приватного капіталу, привабливість для іноземних інвестицій) та соціальні проблеми (створення додаткових робочих місць, вирішення проблем бідності).

Станом на 1 жовтня 2016 року функціонувало 3'150 суб’єктів малого бізнесу (фізичних та юридичних осіб),  в тому числі 309 малих підприємств, та 2'191 підприємців – фізичних осіб. За 9 місяців поточного року зареєстровано 24 юридичних та 129 фізичних осіб-підприємців. Знято з державної реєстрації 13 юридичних та 78 фізичних осіб-підприємців.

 Чисельність працюючих на малих підприємствах (включаючи фізичних осіб-підприємців 4'340 осіб.

 Частка  малих підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг) району склала 27,2%.

 У районі діє 14 об’єктів інфраструктури підтримки бізнесу, зокрема: 13 небанківських фінансово-кредитних установ, в тому числі 3 кредитні спілки, а також 1 інформаційно-консультативна установа.

 

     Головна ціль на 2016 рік: зростання числа малого та середнього бізнесу, збільшення кількості створення нових робочих місць, частки надходження до бюджету. 

   Головними перешкодами, що заважають розвитку підприємництва є:

 • скорочення обсягів іноземних інвестицій та їх відтік через російську агресію;
 • складна ситуацію в банківському секторі через відтік депозитів;
 • нестабільність валютообмінного курсу;
 • складність доступу до фінансових (кредитних) ресурсів (пересічному громадянину складно отримати кредит на розвиток бізнесу навіть за наявності ефективного бізнес-плану через високі ставки кредиту (близько 30 % річних));
 • наявність адміністративних бар'єрів (висновки, сертифікація, ліцензування, дозволи, що видаються на короткий термін, змушують підприємство, яке не змінює свого функціонального призначення, оформляти  багато документів для отримання дозвільних документів на новий строк) ;
 • високі податкові навантаження;
 • недостатня інформаційна база на рівні місцевих рад не сприяє активній роботі громадян, які потенційно здатні займатися підприємницькою діяльністю;
 • потребує ще подальше врегулювання та спрощення системи проходження дозвільних та погоджувальних процедур щодо державного регулювання обласними дозвільними службами організації та здійснення підприємницької діяльності, особливо у сфері інвестиційної діяльності (зокрема, земельних, орендних відносин, реконструкції та будівництва);

Основні завдання та заходи на 2016 рік

 • стимулювати розвиток усіх форм підприємництва у районі;
 • зменшити “тінізацію” підприємницької діяльності і доходів. 
 • сприяти виділенню самостійних господарюючих суб’єктів з об'єднань підприємств, що виготовляють взаємозамінну продукцію;
 • сприяти розвитку підприємництва відповідно до пріоритетів політики демонополізації економіки і розвитку конкуренції на регіональних ринках району;
 • організація та проведення Форумів підприємців, круглих столів, семінарів з проблематики підприємництва;
 • сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва в сільській місцевості шляхом підтримки існуючих агенцій, асоціацій та організацій, а також стимулювання появи нових;
 • надавати допомогу органам місцевого самоврядування у стимулюванні підприємництва на місцевих рівнях;
 • забезпечення дії спрощених дозвільних процедур для здійснення інвестиційної діяльності у сфері підприємництва;
 • сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва юридичними та фізичними особами;
 • забезпечення дотримання умов для розвитку добросовісної конкуренції у сфері малого та середнього підприємництва, створення умов для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції суб’єктів малого підприємництва;
 • сприяння розвитку зовнішньоекономічних та міжрегіональних зв’язків;
 • зменшення тіньової економіки через ефективне вирішення соціально–економічних проблем району, а також через взаємопорозуміння між населенням і владою;
 • проведення системного моніторингу за станом розвитку підприємництва.

 

Правила побутового обслуговування населення

     Подаємо для ознайомлення правила побутового обслуговування населення, які визначають  основні  вимоги до побутового обслуговування населення і регулюють відносини між замовниками  та виконавцями у наданні побутових послуг на території України.

 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва
у Жидачівському районі
на 2013- 2015 роки

      «Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Жидачівському районі на 2013-2015 роки» затверджена рішенням сесії Жидачівської районної ради від 28.03.2013р. №270.

 

 

 

Інформація
про основні показники стану розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва у Жидачівському районі

 

Законодавча база з питань ведення підприємницької діяльності

 Закон України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)";

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 №794 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування  суб'єктів малого підприємництва":


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 27 липня 2011 р. N 794
Київ

 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва

 Відповідно до    частини    сьомої   статті   20   Бюджетного кодексу     України   ( 2456-17 )   Кабінет   Міністрів    України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок   використання   коштів,   передбачених  у державному  бюджеті   для   мікрокредитування   суб'єктів   малого підприємництва, що додається.

 

     Прем'єр-міністр України                                         М.АЗАРОВ

      Інд. 70 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 липня 2011 р. N 794

ПОРЯДОК
       використання коштів, передбачених у державному бюджеті
       для мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва

      1. Цей  Порядок  визначає   механізм   використання   коштів, передбачених  у державному бюджеті за програмою "Мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва" (далі - бюджетні кошти).

     2. Головним розпорядником бюджетних коштів та  відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.

     Одержувачем бюджетних  коштів  є  Український  фонд підтримки підприємництва (далі - Фонд).

     3. Бюджетні кошти використовуються для  надання  фізичним  та юридичним  особам,  що належать до суб'єктів малого підприємництва відповідно до   Закону    України    "Про    державну    підтримку малого   підприємництва"   ( 2063-14 )  (далі  -  суб'єкти  малого підприємництва),  мікрокредитів для виробництва, переробки і збуту виробленої  продукції,  придбання  техніки,  обладнання,  новітніх технологій,  будівництва і реконструкції виробничих  приміщень  та інфраструктурних   об'єктів   для   розвитку  сільського  зеленого туризму.

     4. Мінекономрозвитку укладає з  Фондом  договір  про  надання бюджетних коштів для мікрокредитування, в якому визначаються умови перерахування і повернення бюджетних коштів до державного  бюджету (повернення  Фондом  бюджетних  коштів  до  державного  бюджету  є обов'язковим  незалежно  від  повернення  їх   суб'єктами   малого підприємництва),  внесення  плати  за  користування ними,  а також відповідальність Фонду за невиконання умов договору.

     5. Бюджетні   кошти    не    надаються    суб'єктам    малого підприємництва, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство,  проводиться санація,  які перебувають  у  стадії ліквідації,  мають заборгованість перед бюджетами та/або Пенсійним фондом України,  а також тим,  у яких виявлено  факти  незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

     6. Фонд  надає бюджетні кошти суб'єктам малого підприємництва на конкурсних засадах на поворотній основі за  умови  забезпечення виконання  зобов'язання  щодо їх повернення та сплати відсотків за користування бюджетними коштами  на  рівні  1,5  облікової  ставки Національного   банку,   яка   діє  на  дату  укладення  договору, зазначеного у пункті 9 цього Порядку, в розмірі:

     від 50 000 до 100 000 гривень - на строк до одного року;

     від 100 001 до 250 000 гривень - на строк до  трьох  років  з відстроченням  повернення  основної  суми  зобов'язання  до одного року.

     7. Порядок  та  умови  проведення   конкурсу   проектів   для мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва (далі - конкурс) затверджуються Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном.

     8. Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:

 •      строк окупності проекту;
 •      обсяг прибутку та рентабельність виробництва;
 •      кількість додаткових робочих місць,  які планується створити, та витрати на створення одного такого місця;
 •      відповідність проекту  пріоритетам,  визначеним регіональними стратегіями розвитку;
 •      виробництво продукції на експорт;
 •      збільшення обсягу  виробництва  продукції  в  розрахунку   на 1 гривню залучених бюджетних коштів;
 •      збільшення обсягу  надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

     9. Фонд укладає з переможцями конкурсу  договір  про  надання бюджетних коштів (далі - договір про мікрокредитування),  до якого включається умова про страхування майна,  яке надається  суб'єктом малого  підприємництва в заставу як забезпечення зобов'язання щодо повернення бюджетних коштів.

     Форма примірного     договору      про      мікрокредитування затверджується Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном.

     10. Для   перерахування   бюджетних  коштів  суб'єкту  малого підприємництва Фонд подає  територіальному  органові  Казначейства платіжне доручення та договір про мікрокредитування.

     Перерахування бюджетних   коштів   здійснюється   на  поточні рахунки суб'єктів малого підприємництва, відкриті в банках.

     У разі коли  суб'єкти  малого  підприємництва  не  повертають бюджетні  кошти та/або не сплачують відсотки за користування ними, повернення таких коштів до державного бюджету та сплата  відсотків за користування ними покладаються на Фонд.

     11. Суб'єкти малого підприємництва згідно з умовами договорів про мікрокредитування:

     повертають на  рахунок  Фонду,  відкритий  у  територіальному органі  Казначейства,  бюджетні  кошти,  які протягом двох робочих днів перераховуються до державного бюджету;

     вносять щомісяця    на    рахунок    Фонду,    відкритий    у територіальному   органі   Казначейства,   плату  за  користування бюджетними коштами,  50 відсотків  якої  перераховуються  протягом двох робочих днів до державного бюджету,  а решта використовується Фондом для покриття витрат з обслуговування мікрокредитів, наданих за рахунок бюджетних коштів.

     12. Відкриття    рахунків,    реєстрація,   облік   бюджетних зобов'язань  в  органах  Казначейства  та  операції,  пов'язані  з використанням    бюджетних    коштів,   проводяться   у   порядку, встановленому Казначейством.

     13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів,  а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Підприємців запрошують до участі у конкурсі на отримання кредитів для власного бізнесу

 Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області оголошує конкурс інвестиційних проектів. Він триватиме з 1 травня до 1 липня 2017 року. Відповідно до Програми суб’єктам підприємницької діяльності, представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.

Як інформують у департаменті економічної політики ЛОДА, претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:

- здійснювати господарську діяльність неперервно не менше 24 місяців;

- здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп Розділу 16 "Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння", Розділу 31 Групи 31.0 "Виробництво меблів" (крім класу 31.03 "Виробництво матраців") та усіх груп Розділу 10 "Виробництво харчових продуктів".

Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємництва необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:

28.04.2017, 17:45

детально »


Львівщина – найкращий майданчик для інвестування,- Олег Синютка

 Сьогодні, 28 квітня, у межах робочого візиту на Львівщину, Перший віце-прем’єр-міністр України Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів відвідав Турецько-український бізнес-форум.

«Сьогоднішній форум – це підтвердження того, що місто Львів, влада, голова Львівської ОДА зуміли показати і підтримати реальні зміни в державі та продемонстрували можливості покращення інвестиційного клімату в регіоні», - зазначив Степан Кубів.

Також він додав, що Туреччина для нас є стратегічним партнером.

«Сьогодні, за участі Першого віце-прем’єр міністра України Степана Кубіва, ми відкриваємо нову сонячну електростанцію потужністю 9,9 мегават. Наступного тижня ми відкриваємо нову фабрику. Відтак, не тільки український, але й світовий бізнес, інвестує гроші у Львівщину, отримуючи тут значну додану вартість», - повідомив Олег Синютка.

Нагадаємо, що Турецько-український бізнес-форум стартував вчора. Пряму трансляцію можна переглянути за посиланням.

28.04.2017, 17:42

детально »