Стратегія розвитку Жидачівського району

     Розробка Стратегії розвитку Жидачівського району Львівщини до 2015 року здійснювалася в умовах дії чинного законодавства України пов'язаного з питанням стратегічного планування розвитку територій. До основних нормативно–правових документів дотичних до цієї проблематики відносяться: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів», Закон України «Про планування і забудову територій», «Концепція сталого розвитку населених пунктів», затверджена Постановою Верховної Ради України від 24.12.99р. №1359–XIV, Указ Президента України від 25.05.01р. №341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політики», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.01р. №437-р «Про заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної політики» та інші нормативно–законодавчі акти, які регулюють процеси соціально–економічного розвитку регіонів, адміністративних районів, міст та селищ.

   В основу розробки Стратегії розвитку Жидачівського району Львівщини до 2015 року (надалі Стратегія) покладено виконання основних засад Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 8 вересня 2005 року №850–IV, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 року №1001. Також покладено основні засади розробленої стратегії економічного та соціального розвитку України на 2004–2015 роки «Шляхом Європейської інтеграції», яка за основу стратегічного курсу, його базовим принципом висуває реалізацію державної політики, спрямованої на запровадження структурної перебудови та зростання економіки, утвердження України як високотехнічної держави.

Механізми, закладені у вищевказаних законодавчих актах, начебто досить прості і зрозумілі. Кабінет Міністрів України розробляє державну стратегію регіонального розвитку, місцеві влади – регіональні стратегії розвитку.

Рішенням сесії Львівської обласної державної адміністрації №193 від 13 березня  2007 року затверджено «Стратегію розвитку Львівської області до 2015 року».

Розпорядженням голови Жидачівської районної державної адміністрації № 328 від 17.04.07р. затверджено склад робочої групи з розробки Стратегії розвитку Жидачівщини до 2015 року. Даним нормативним документом доручено розробити та затвердити Стратегію розвитку району та рекомендовано виконавчим комітетам місцевих рад розробити та активізувати стратегії місцевого розвитку, які визначатимуть цілі та пріоритети розвитку окремих територій району та будуть узгоджені з районною Стратегією.

Узгодження діяльності центральних і місцевих органів влади у сфері стимулювання розвитку регіонів і реалізації стратегій здійснюються на основі угод, що укладаються між Урядом та місцевими радами. Така Угода щодо регіонального розвитку Львівської області підписана у 2007 році між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою.

 Аналіз досвіду розробки та реалізації регіональної політики засвідчує, що основами концепції регіонального управління є:

 • децентралізація влади і економіки, надання більшої самостійності окремим регіонам – адміністративним одиницям (у даному випадку району);
 • розробка стратегії економічного розвитку району із врахуванням можливостей використання власних природно–ресурсного потенціалу, обміну із сусідніми регіонами;
 • вирівнювання рівнів економічного розвитку окремих адміністративно–територіальних одиниць – територій;
 • координація довгострокових регіональних цільових програм, стратегічних цілей, регіональної політики.
 • Втілення в життя децентралізованої моделі управління вимагає підвищеної відповідальності на рівні району районних та місцевих гілок влади за створення умов для досягнення економічного зростання та забезпечення соціальної стабільності в районі.

Філософія Стратегії розвитку Жидачівського району Львівщини до 2015 року визначається через визначене питання – «Що краще для жителів району?»

Філософська інтерпретація визначає, що розвиток – це незворотні, цілеспрямовані, закономірні зміни матерії і свідомості, внаслідок яких виникає новий якісний стан об’єкта, його складу і структури, тобто процес тісно взаємопов’язаних кількісних (зростання) і якісних (диференціація) його перетворень.

 Ідеологія Стратегії – Якість життя територіальної громади району.

Необхідне вироблення ефективних способів забезпечення суспільних благ, які були б достатніми для усіх жителів району.

 Метою стратегії розвитку Жидачівського району є створення гармонійного середовища життєдіяльності людини за рахунок підвищення ефективності використання економічного та соціального потенціалу територіальної громади, мобілізації місцевих ресурсів та поєднання їх з ресурсами, що надходять з-поза меж громади району.

Стратегія розвитку Жидачівщини зорієнтована на виконання чотирьох основних функцій:

 • по–перше, організацію перспективної діяльності місцевої влади, що забезпечить інтеграцію, всебічність та єдність політики у всіх напрямках;
 • по–друге, лобіювання інтересів території району перед вищими державними, регіональними інституціями, іноземними організаціями та внутрішніми і зовнішніми інвесторами;
 • по–третє, комунікаційної, тобто Стратегія повинна стати інстурментом спілкування з громадою та суб'єктами господарювання щодо намірів та майбутньої діяльності органів влади району;
 • по–четверте, навчальної, яка передбачає широкий навчальний процес для зацікавлених сторін з метою оволодіння методами стартегічного планування, вибору стратегічних цілей розвитку та засобів їх промоції.

 Основними принципами стратегії є:

 • соціальна спрямованість стратегічних пріоритетів місцевого розвитку, що забезпечить врахування інтересів окремої людини та територіальної громади району в цілому;
 • єдність економічного та соціального ефекту, який характеризує взаємозалежність цих процесів. Лише економічне зростання може забезпечити покращення соціальних показників розвитку територіальних систем;
 • системність, суть якого полягає у необхідності врахування потреб територій нижчого та вищого ієрархічного рівня, тобто локальних місцевих, районного, обласного та загальнодержавного інтересів;
 • об'єктивність – передбачає реальну оцінку ресурсних можливостей реалізації стратегічних пріоритетів розвитку;
 • демократичність – врахування інтересів суб'єктів господарської діяльності та всіх верств населення: власників підприємств, кредиторів, орендодавців, найманих працівників, постачальників, споживачів тощо. Сукупність інтересів усіх вищевказаних суб'єктів враховано при визначення перспектив розвитку території району;
 • партнерство, яке з одного боку передбачає співробітництво на міжтериторіальному рівні, а також між суб'єктами економічної діяльності, громадськими орагнізаціями тощо.

  Задля забезпечення кращої якості життя громадськості району визначальною має бути економічна функція держави, належне збереження та розвиток економічного потенціалу, його раціонального використання та ефективного управління економічними процесами які інтерпретовані в цілях Стратегії.

Цілі Стратегії – Щоб одержати блага треба їх виробити.

Інтегруючим принципом різних рівнів економіки спочатку існує діяльність людини – як спосіб забезпечення існування. І лише потім з'являється потреба обміну продуктами, речами, як спосіб розширення простору можливостей буття. При цьому для кожного рівня характерні власні принципи організації економічної діяльності: на першому це впорядкування, на другому – самоорганізація (ринок).

Розвиток економіки визначається як закономірний процес кількісно–якісних змін у межах економічної системи – району, її перехід у нову якість, досконалішу форму. Кількісним виміром цих процесів є відносна зміна макроекономічних показників у напрямі зростання протягом відносно тривалого періоду – до 2015 року.

Державне управління економікою забезпечує організуючий і регулюючий вплив держави на економічну діяльність суб’єктів ринку з метою її впорядкування та підвищення результативності через реалізацію основних функцій управління – організацію, планування, регулювання, кадрове забезпечення та контроль, кожна з яких може виступати як окремий механізм зі своїми суб’єктами і об’єктами, функціями і завданнями, методами і метою.

Економічний розвиток є багатофакторним процесом, що відображає як еволюцію господарського механізму, так і зміну на цій основі економічних систем. Сам розвиток відбувається нерівномірно, має періоди спаду та зростання, кількісні і якісні зміни в економіці, позитивні та негативні тенденції. Усі ці процеси знайшли відображення  у розділі I даної Стратегії.

 Завдання Стратегії:

 • Забезпечення виконання економічних, адміністративних та соціальних функцій держави через державні виконавчі інституції в районі;
 • Розвиток, захист та забезпечення загальних потреб жителів району;
 • Виробництво суспільних благ;
 • Охорона навколишнього середовища;
 • Сприяння  зайнятості населення;
 • Підвищення конкурентноздатності регіональної економіки;
 • Захист національних економічних та політичних інтересів;
 • Постачання якісних та недорогих послуг.

Отже, головним завданням Стратегії є створення таких можливостей для громадян, організацій і підприємств району, внутрішніх та зовнішніх інвесторів, які дадуть змогу реалізувати власні інтереси, створити високооплачувані робочі місця, збільшити доходи населення і наповнити місцеві бюджети.

Роль державних органів влади району полягає у створенні умов для розвитку ринкової конкуренції і, одночасно, захисту інтересів соціально вразливих верств населення.

 Для реалізації філософії, ідеології, цілей та завдань Стратегії для усіх учасників процесу розвитку території та економіки Жидачівського району необхідна спільна ідея, спільні завдання, спільна відповідальність. Влада в районі, уся ділова сфера, громада району мають мати спільну мету і спільні зобов’язання для активної розбудови усіх щабелів становлення району як сталої, цілісної території. Необхідний симбіоз – поєднання усього, адже топологія держави реалізується через категорію «інфраструктури» – продовольчої, енергетичної, промислової, житлової, комунікаційної і ін.

Для досягнення основної мети при мінімальних витратах і максимальній ефективності з реалізації завдань, Операційних програм Стратегії необхідна необхідно використовувати принципи і методи менеджменти державного управління.

У процесі державного управління з розвитку економіки Жидачівського району окремі інструменти можуть вживатися з різними цілями, у різних поєднаннях і з різною інтенсивністю. У залежності від характеру цілей буде змінюватися місце того або іншого інструмента в арсеналі методів державного регулювання та управління економіки у конкретний період – до 2015 року.

Бачення Стратегії – забезпечення економічної безпеки у районі в найузагальненішому вигляді, яка означає можливість і готовність економіки забезпечити достатні умови життя і розвитку особи, соціально–економічну і політичну стабільність, протистояти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, бути матеріальною основою як національної безпеки в цілому, так і всіх її складових (продовольчої, енергетичної, технічної, демографічної, екологічної та ін.).

У вересні 2005 року було ухвалено Закон України №2850–IV «Про стимулювання розвитку регіонів», ухвалення якого залишилося практично непоміченим, очевидно тому, що країна в той момент була охоплена політичною кризою. Проте це перший законодавчий акт, який передбачає системний підхід до розв’язання регіональних проблем.

Проте аналіз закону та підписаної уже угоди між Львівською областю та Кабінетом Міністрів України виявляє і їх недоліки. Основним джерелом стимулювання розвитку регіонів залишаються кошти місцевих бюджетів і частково державного, але при цьому не визначено гарантований процент коштів, що виділяються на такі цілі. Крім того, існують певні проблеми з надходженням коштів з держбюджету, які можуть звести нанівець питання фінансування (наприклад, пізнє надходження коштів, що ускладнює, а часом і унеможливлює їх освоєння. Маємо у цьому реальні факти упродовж останніх років.).

Основними виконавцями стратегій залишаються місцеві органи влади, тоді як у європейських країнах діє розвинута інституція агентств регіонального розвитку. З огляду на це, на найближчу перспективу випливає необхідність утворення такого агентства і у Жидачівському районі.

Стратегія розвитку Жидачівського району Львівської області до 2015 року

 

Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року (проект)


Підприємців запрошують до участі у конкурсі на отримання кредитів для власного бізнесу

 Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області оголошує конкурс інвестиційних проектів. Він триватиме з 1 травня до 1 липня 2017 року. Відповідно до Програми суб’єктам підприємницької діяльності, представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.

Як інформують у департаменті економічної політики ЛОДА, претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:

- здійснювати господарську діяльність неперервно не менше 24 місяців;

- здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп Розділу 16 "Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння", Розділу 31 Групи 31.0 "Виробництво меблів" (крім класу 31.03 "Виробництво матраців") та усіх груп Розділу 10 "Виробництво харчових продуктів".

Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємництва необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:

28.04.2017, 17:45

детально »


Львівщина – найкращий майданчик для інвестування,- Олег Синютка

 Сьогодні, 28 квітня, у межах робочого візиту на Львівщину, Перший віце-прем’єр-міністр України Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів відвідав Турецько-український бізнес-форум.

«Сьогоднішній форум – це підтвердження того, що місто Львів, влада, голова Львівської ОДА зуміли показати і підтримати реальні зміни в державі та продемонстрували можливості покращення інвестиційного клімату в регіоні», - зазначив Степан Кубів.

Також він додав, що Туреччина для нас є стратегічним партнером.

«Сьогодні, за участі Першого віце-прем’єр міністра України Степана Кубіва, ми відкриваємо нову сонячну електростанцію потужністю 9,9 мегават. Наступного тижня ми відкриваємо нову фабрику. Відтак, не тільки український, але й світовий бізнес, інвестує гроші у Львівщину, отримуючи тут значну додану вартість», - повідомив Олег Синютка.

Нагадаємо, що Турецько-український бізнес-форум стартував вчора. Пряму трансляцію можна переглянути за посиланням.

28.04.2017, 17:42

детально »